• Algemene voorwaarden fotografie

    www.deperfecteklik.nl

Fotografie
Fotografie
Als fotograaf ben ik constant op zoek naar de perfecte klik en heb ik veel ervaring in het zoeken naar en het uitlokken van prachtige dynamische beelden.
Als fotograaf ben ik constant op zoek naar de perfecte klik en heb ik veel ervaring in het zoeken naar en het uitlokken van prachtige dynamische beelden.
Webdesign
Webdesign
De Perfecte Klik is een webdesignbureau gespecialiseerd in het ontwerpen van creatieve websites met een uitdagende uitstraling.
De Perfecte Klik is een webdesignbureau gespecialiseerd in het ontwerpen van creatieve websites met een uitdagende uitstraling.
Grafische vormgeving
Grafische vormgeving
Je wilt onderscheidend zijn en ook opvallen? Ik lever voor elk doel en elke doelgroep een aansprekende oplossing.
Je wilt onderscheidend zijn en ook opvallen? Ik lever voor elk doel en elke doelgroep een aansprekende oplossing.

Algemene voorwaarden Fotografie

De Perfecte Klik

De Perfecte Klik maakt gebruik van de algemene voorwaarden welke je hier eenvoudig kunt bekijken. Bij het aangaan van een samenwerking met De Perfecte Klik gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van De Perfecte Klik geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen genoemd in offertes zijn 14 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Alle foto's worden geleverd in een hoge resolutie en zonder een watermerk. Foto’s mogen door De Perfecte Klik gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. De Perfecte Klik blijft eigenaar van de door zijn gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van De Perfecte Klik.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden minstens een maand bewaard na het verstrekken van de foto’s en De Perfecte Klik raadt u aan om zelf een aantal kopieën te maken als back up! Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

De Perfecte Klik zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professioneel apparatuur. De Perfecte Klik is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Bij technische problemen is De Perfecte Klik niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van De Perfecte Klik uitgesloten.

Bij annulering of overmacht  van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld. In alle gevallen van schade door afwezigheid van De Perfecte Klik door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte is de aansprakelijkheid van De Perfecte Klik beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedragen of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen De Perfecte Klik en de Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

3. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt De Perfecte Klik eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

 

4. Factuur en betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien De Perfecte Klik het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die De Perfecte Klik ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van De Perfecte Klik nog niet heeft voldaan.

 

5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan De Perfecte Klik te worden medegedeeld. De Perfecte Klik heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

6. Opdracht
6.1 De Perfecte Klik heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door De Perfecte Klik slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan De Perfecte Klik is geretourneerd.
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft De Perfecte Klik recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

 

7. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij De Perfecte Klik.

 

8. Licentie
8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door De Perfecte Klik is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van De Perfecte Klik hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Perfecte Klik.
8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.

 

9. Inbreuk op auteursrecht
9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van De Perfecte Klik.
9.2 Bij inbreuk komt De Perfecte Klik een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door De Perfecte Klik gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
10.1 De naam van De Perfecte Klik dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid1.
10.2 Voor iedere inbreuk op de aan De Perfecte Klik toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door De Perfecte Klik gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden
11.1 De Perfecte Klik is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
11.2 De Perfecte Klik is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van De Perfecte Klik.
11.3 De aansprakelijkheid van De Perfecte Klik is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4 Indien derden jegens De Perfecte Klik en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en De Perfecte Klik in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 

12. Faillissement/surseance
Zowel De Perfecte Klik als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft De Perfecte Klik het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

13. Rechts- en forumkeuze
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.
13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen De Perfecte Klik en de Wederpartij zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Nieuwe informatie en ontwikkelingen delen wij ook via social media!

Volg ons op social media en zorg dat je geen update meer mist

Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Workshop
Workshop
Contact
Contact
error: Content is protected !!