• Algemene voorwaarden webdesign

  www.deperfecteklik.nl

Fotografie
Fotografie
Als fotograaf ben ik constant op zoek naar de perfecte klik en heb ik veel ervaring in het zoeken naar en het uitlokken van prachtige dynamische beelden.
Als fotograaf ben ik constant op zoek naar de perfecte klik en heb ik veel ervaring in het zoeken naar en het uitlokken van prachtige dynamische beelden.
Webdesign
Webdesign
De Perfecte Klik is een webdesignbureau gespecialiseerd in het ontwerpen van creatieve websites met een uitdagende uitstraling.
De Perfecte Klik is een webdesignbureau gespecialiseerd in het ontwerpen van creatieve websites met een uitdagende uitstraling.
Grafische vormgeving
Grafische vormgeving
Je wilt onderscheidend zijn en ook opvallen? Ik lever voor elk doel en elke doelgroep een aansprekende oplossing.
Je wilt onderscheidend zijn en ook opvallen? Ik lever voor elk doel en elke doelgroep een aansprekende oplossing.

Algemene voorwaarden Webdesign

De Perfecte Klik

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van De Perfecte Klik
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Perfecte Klik

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door De Perfecte Klik gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door De Perfecte Klik verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met De Perfecte Klik verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van De Perfecte Klik en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien een vrijblijvend aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard heeft De Perfecte Klik het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De Perfecte Klik  en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door De Perfecte Klik gemaakte offertes zijn geldig gedurende 6 weken, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en De Perfecte Klik zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Perfecte Klik niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat De Perfecte Klik gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor De Perfecte Klik van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 4. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door De Perfecte Klik aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Alle kosten vallende op de betaling waaronder wissel- en bankkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 8. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen
  € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg conform instructie voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. De Perfecte Klik mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van De Perfecte Klik omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
 5. De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden.
 6. Het door de klant aan De Perfecte Klik geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen De Perfecte Klik en de klant.
 7. De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan De Perfecte Klik dat al het door de klant aan De Perfecte Klik aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door De Perfecte Klik te laten gebruiken bij het ontwikkelen van de website.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Perfecte Klik zal zich naar beste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. De Perfecte Klik is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 3. De Perfecte Klik is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website.
 4. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal De Perfecte Klik steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft De Perfecte Klik het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Perfecte Klik zijn verstrekt, heeft De Perfecte Klik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft De Perfecte Klik het recht de Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat De Perfecte Klik hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 8. Indien door De Perfecte Klik of door De Perfecte Klik ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden  verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 7 Content Managing System (CMS) 

 1. De Perfecte Klikt maakt gebruik van een opensource systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten: WordPress
 2. De Perfecte Klik is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan.
 3. Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven zoals hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op De Perfecte Klik.

 

Artikel 8. Meerwerk

 1. Indien De Perfecte Klik op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan De Perfecte Klik worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van De Perfecte Klik. De Perfecte Klik is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal De Perfecte Klik Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met De Perfecte Klik, het mondeling doorgeven dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

 

Artikel 9. Duur en beëindiging

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. De Perfecte Klik kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met De Perfecte Klik gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. De Perfecte Klik heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens De Perfecte Klik niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De Perfecte Klik zal Opdrachtgever hier van te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van De Perfecte Klik kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 5. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

 

Artikel 10. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
 3. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Opdrachtgever heeft hierna het recht (1) eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan De Perfecte Klik.
 4. De Opdrachtgever heeft (7) dagen na ontvangst van het concept om de wijzigingen als bedoeld in artikel 10.3 van deze voorwaarden door te geven. (7) dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan De Perfecte Klik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts De Perfecte Klik daartoe bevoegd.
 2. De door De Perfecte Klik bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan De Perfecte Klik.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent is De Perfecte Klik te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart De Perfecte Klik van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die De Perfecte Klik sluit met haar Opdrachtgevers.
 6. Alle door De Perfecte Klik ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door De Perfecte Klik voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is De Perfecte Klik niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade of bedrijfsschade en overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden worden uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van De Perfecte Klik zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden De Perfecte Klik te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van De Perfecte Klik in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. De Perfecte Klik is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Perfecte Klik kenbaar behoorde te zijn.
 5. Artikel 11.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te worden geïnterpreteerd.
 6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
 7. De Perfecte Klik is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via De Perfecte Klik ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 8. De Perfecte Klik maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. De Perfecte Klik is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop De Perfecte Klik geen invloed kan uitoefenen.
 9. De Perfecte Klik is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd.
 10. De Perfecte Klik is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 11. De Perfecte Klik is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van De Perfecte Klik aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 12. De Perfecte Klik maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. De Perfecte Klik is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever zoals een website door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 13. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van De Perfecte Klik vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van De Perfecte Klik. De Perfecte Klik is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

 

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is De Perfecte Klik gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan De Perfecte Klik kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van De Perfecte Klik kan worden gevergd.
 3. De Perfecte Klik is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop De Perfecte Klik geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1. Op alle aanbiedingen van De Perfecte Klik en met De Perfecte klik gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen De Perfecte Klik en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 3. De Perfecte Klik kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. De Perfecte Klik heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 15. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door De Perfecte Klik gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. De Perfecte Klik verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Nieuwe informatie en ontwikkelingen delen wij ook via social media!

Volg ons op social media en zorg dat je geen update meer mist

Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Workshop
Workshop
Contact
Contact
error: Content is protected !!